Informacja o monitoringu

Informacja w sprawie stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTORMA w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę:

 • wspomagania kontroli dostępu;
 • zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących i pracodawcy;
 • dozoru nad mieniem;
 • zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych;
 • zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.

W związku z powyższym obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Wdrażając System Monitoringu Wizyjnego w lokalach zarządzanych przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA kierowano się zasadą równowagi proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku  i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu. Monitoring wizyjny może obejmować swoim zasięgiem najbliższe otoczenie lokalu, tj. jego budynek i korytarze.

PODSTAWA PRAWNA
1) art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), zwanej dalej u.o.d.o. w zw. z:

 • art. 36 ust. 1 u.o.d.o.;
 • art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r.  Kodeks pracy (tekst jednolity  Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 • art. 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
 • art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 ze zm.)

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:

 • reguł rejestracji i zapisu informacji,
 • praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
 • praw osób objętych monitoringiem.

Zapis monitoringu może być udostępniany innym podmiotom, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych.

Więcej informacji uzyskać można mailowo biuro@kostroma.pl. Informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych.