Deklaracja dostępności

WSTĘP

Serwis www.PogodneSuwalki.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. 

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie dostępności na stronie www.PogodneSuwalki.pl jest Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA  www.kostroma.pl

Data publikacji

Deklaracja dostepności została opublikowana 2018-01-07
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2020-12-10
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-10

STATUS DOSTĘPNOŚCI

Zgodność ze standardami

Dążymy do tego, by serwis www.PogodneSuwalki.pl spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych.
Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AAA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

AUDYT

Wyniki testów

Test walidatorem Utilitia wykazał dostępność WCAG na poziomach A, AA i AAA – 7,7/10

Narzędzia badawcze

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy sprawdzeniu strony www.PogodneSuwalki.pl został użyty walidator dostępności firmy Utilitia Sp. z o.o. Dziękujemy firmie Utilitia Sp. z o.o za bezpłatne udostępnienie walidatora.

KONTAKT

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Informacji Turystycznej **** w Suwałkach zlokalizowane jest przy ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki. Do budynku prowadzi wejścia od ul. Hamerszmita które jest przystosowane do korzystania dla osób na wózkach. Dla osób które potrzebują asysty przy poruszaniu się, został zamontowany dzwonek na głównych drzwiach wejściowych, skorzystanie z dzwonka przywołuje obsługę która świadczy pomoc w dostaniu się do budynku i poruszaniu się po nim. 

Sala obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia. Na wprost wejścia są schody w dół do pomieszczeń technicznych.  W budynku nie ma windy, a wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia znajdują się na parterze. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od drzwi wejściowych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum Informacji Turystycznej**** na sali obsługi jest pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Brajla’a oraz tablica z typograficzna z rozkładem pomieszczeń, brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.